Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & KLANTINFORMATIE


1) Algemeen

1.1 De zakelijke betrekkingen tussen de verkoper en de klanten zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. De toepassing van het UN-kooprecht is uitgesloten.

1.2 De bevoegde rechtbank is Schkopau, Duitsland, voor zover de klant een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Hetzelfde geldt indien een klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de klant onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld.

2) Geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden van Kalb Consulting - Arnold, Benecke, Bonev, Bönig und Lubich GbR (hierna ’verkoper’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna ’klant’) met betrekking tot de door de verkoper in zijn onlineshop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling verricht in het kader van zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

3) Sluiting van de overeenkomst

3.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.

3.2 De klant kan via het in de onlineshop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een bestelling plaatsen. Hierbij gaat de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken op de knop ter afronding van de bestelling een bindende koopovereenkomst aan m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De bestelling kan echter pas worden verzonden nadat de klant het hokje voor ’Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ heeft aangevinkt om de contractuele voorwaarden te accepteren

3.3 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 5 dagen accepteren,

· door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

· door de bestelde artikelen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de artikelen door de klant bepalend is, of

· door de klant te vragen na levering van deze bestelling te betalen.

De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een toelichting over hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.

Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Als de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, dan geldt dit als afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

3.4 Wanneer de klant bij de bestelling 'PayPal Expres’ als betaalmethode kiest, verstrekt hij door op de button ter afronding van de bestelling te klikken ook meteen een betaalopdracht aan zijn betalingsdienstaanbieder. Afwijkend van paragraaf 2.3 verklaart de verkoper in dit geval de bestelling van de klant te accepteren op het moment dat de klant op de button ter afronding van de bestelling klikt en de betaalopdracht verstrekt.

3.5 De termijn om de bestelling te accepteren begint op de dag na het plaatsen van de bestelling door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het plaatsen van de bestelling.

3.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

3.7 De Nederlandse en Duitse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

3.8 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans plaats via e-mail en automatische bestelafwikkeling. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem doorgegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele spamfilters geen berichten blokkeren die worden verzonden door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden.

4) Herroepingsrecht

4.1 Klanten hebben in beginsel een recht op herroeping.

4.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

5) Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen afzonderlijk aangegeven.

5.2 In geval van leveringen naar landen buiten de Europese Unie zijn in bepaalde gevallen extra kosten van toepassing die niet voor rekening van de verkoper zijn en die door de klant dienen te worden voldaan. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals bepaalde vergoedingen voor overschrijving en valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).

5.3 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de onlineshop van de verkoper.

5.4 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling dient het bedrag onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

5.5 Bij keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Hiervoor wordt onder meer vereist dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

5.6 Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

6) Leverings- en verzendvoorwaarden

6.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van artikelen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven bezorgadres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven bezorgadres.

6.2 De verkoper heeft het recht om een bestelling in delen te leveren. Voor deze deelleveringen worden geen extra kosten berekend. Als de klant echter zelf aangeeft dat de verkoper de bestelling in delen dient te leveren, dan kan de verkoper de klant extra verzendkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een aparte koopovereenkomst. Wanneer de verkoper een deel te laat levert of een deellevering niet goed is, geeft dit de klant niet het recht een andere deelbestelling te annuleren.

6.3 Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.

6.4 Als de transportonderneming de verzonden bestelling terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in bijzonder gelden de volgende bepalingen.

7.1 Voor klanten in de hoedanigheid van ondernemer

· vormt een niet-essentieel gebrek in beginsel geen aanleiding voor een vordering wegens aansprakelijkheid voor gebreken;

· is er geen aansprakelijkheid voor gebreken indien de klant bij sluiting van de koopovereenkomst het gebrek ofwel redelijkerwijs had moeten kennen of indien het gebrek te wijten is aan gebreken aan door de klant geleverde grondstoffen.

· biedt de verkoper het recht op reparatie indien hij daartoe redelijkerwijs in staat is of, indien dit niet het geval is, dient hij het geleverde, gebrekkige artikel te vervangen. Een vervangende levering is echter uitgesloten indien de schade is ontstaan door onoplettendheid van de klant.

7.2 Voor klanten in de hoedanigheid van consument

· De klant moet het gebrek aan het geleverde artikel binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.

· De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

7.3 Handelt de klant als consument, dan wordt hij verzocht om bij de bezorgdienst melding te maken van geleverde artikelen die duidelijke transportschade vertonen en om de verkoper hierover te informeren. Als de klant hieraan niet voldoet, dan kan hij geen enkele aanspraak maken op zijn wettelijke of contractuele recht op schade- of onkostenvergoedingen.

8) Aansprakelijkheid

Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper met betrekking tot gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet

· wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;

· wanneer de verkoper de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of;

· indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

9) Toepasselijk recht

9.1 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

9.2 Voor de rest is 1.1 van toepassing

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie, maar is hiertoe in principe wel bereid.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kalb Consulting - Arnold, Benecke, Bonev, Bönig und Lubich GbR, Oppaustr. 16, 06258 Schkopau, Deutschland, Tel.: 017634192210, E-Mail: info@kalb-consulting.de) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Bauchemie24 GmbH, Julius-Ebeling-Straße 3, 06112, Halle (Saale) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde
computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Algemene aanwijzingen

  1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle
    verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.
  2. Indien mogelijk zijn goederen gefrankeerd te retourneren.
  3. Houd er rekening mee dat de voorgaande leden 1 en 2 van deze algemene
    aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het
    herroepingsrecht.

B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

Kalb Consulting - Arnold, Benecke, Bonev, Bönig und Lubich GbR
Oppaustr. 16
06258 Schkopau
Deutschland
E-Mail: info@kalb-consulting.de

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)
herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam van de consument(en)
________________________________________________________
Adres van de consument(en)
________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
_________________________
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.